top of page

Algemene

voorwaarden.

1. De aankoop van een ballonticket
 

1.1 Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact bij de operator een voucher bestellen.
 

1.2 De operator bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (email)adres van:

 • een voucher met een uniek volgnummer,

 • een bevestiging van de reservering,

 • bijkomende informatie over de werking

 • de voucher is maar 1x downloadbaar 

 • de voucher is niet terugbetaalbaar 

 • De cadeaubonnen / vouchers kunnen uitsluitend gebruikt worden op het speciale web van de verkoper

 

1.3 Bij de bestelling kan direct een ballonvaart op datum worden gereserveerd (zie art. 2) of een voucher worden aangevraagd.
 

1.4 De vouchers zijn overdraagbaar aan andere personen.

 


2. Reserveren van een ballonvaart


2.1 Met een voucher kan de klant bij de operator een ballonvaart reserveren.
 

2.2 De operator bevestigt de reservering.

 

2.3 Wanneer er door de klant wordt geannuleerd binnen de 48 uur voor aanvang van de gereserveerde vlucht, is het niet meer mogelijk om deze ballonvaart mee te maken. De ticket(s) zijn wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant dit doorgeven aan een andere persoon die zijn/haar plaats inneemt

 

2.4 De voucher kan pas gebruikt worden om een datum af te spreken indien deze integraal is betaald.

 

2.5 De operator kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart.

 

2.6 De voucher vervalt 2 jaar na uitgifte. De uitgiftedatum is op de voucher vermeld. Na verloop van 2 jaar kan met de voucher geen reservering of ballonvaart meer worden gemaakt. Een verlopen voucher geeft geen recht op eender welke vergoeding.

 

2.7 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van de operator. 

 

 

3. De uitvoering van de ballonvaart

3.1 De operator zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.

 

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

 

3.3 De operator kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. Zie art. 2.5.

 

3.4 Het recht om met de voucher een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

 • a. Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de vermelde locatie en tijd.

 • b. Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige voucher en reserveringsformulier kan overhandigen.

 • c. Als volgens de administratie van de operator geen betaling van de voucher is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.

 • d. Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bvb dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap).

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De voucher verliest hierdoor zijn geldigheid.

 

3.5 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van de operator gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

 

3.6 De aansprakelijkheid van de operator is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.

 

3.7 De aansprakelijkheid van de operator is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.

3.8 Het is niet toegelaten om als passagier mee te varen indien u:

 • De afgelopen 24u duiksport heeft beoefend.

 • Zwanger bent.

 

4. Betaling

4.1 Betaling van de factuur voor een voucher is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.

 

4.2 Betalingen aan de operator dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum en in ieder geval minimaal 2 werkdagen voor de ballonvaart.

 

4.3 Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 2% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 50;- en een maximum van € 1500;-, zelfs bij toekenning van termijnen van spijt. Als de operator de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 125,-.

 

4.4 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

 

5. Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de operator schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

 

5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.

 

5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 10 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

 

5.4 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar de operator gevestigd is, is bevoegd.

bottom of page